Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden

1. Toepassing

Deze Algemene verkoop – en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en leveranties van EHBO-koffer.nl. Afwijkingen van deze voorwaarden binden EHBO-koffer.nl alleen wanneer zij dit uitdrukkelijk schriftelijk heeft bevestigd. Een verwijzing naar eigen voorwaarden, van welke aard ook, door afnemer wordt door EHBO-koffer.nl niet aanvaard.

2. Offertes, prijzen en levering.

Offertes en prijzen (steeds exclusief b.t.w.) zijn vrijblijvend. EHBO-koffer.nl is eerst gebonden na schriftelijke bevestiging van een opdracht. Prijzen van door EHBO-koffer.nl te leveren productengelden vanaf Amsterdam. Voor leveringen buiten Nederland zijn de prijzen eveneens af Amsterdam.

De door EHBO-koffer.nl voor artikelen te berekenen prijzen zijn die welke bij haar gelden op de dag der levering. Prijswijzigingen worden direct doorgevoerd en berekend naar de klant. Afnemer kan nimmer aanspraak maken op levering tegen oude prijzen, indien een prijswijziging hem door welke oorzaak dan ook niet bekend is geworden.

EHBO-koffer.nl is gerechtigd, indien en waar zij dit noodzakelijk acht, levering op te schorten totdat de kredietwaardigheid van afnemer naar de mening van EHBO-koffer.nl voldoende is aangetoond.

3. Levertijden

Opgegeven levertijden zullen door EHBO-koffer.nl naar beste vermogen worden nagekomen. Overschrijding van de levertijd, door welke oorzaak dan ook, zal de afnemer nimmer recht geven op schadevergoeding, ontbinding der overeenkomst of niet nakoming van enige verplichting welke voor hem uit desbetreffende overeenkomst of uit enige met deze overeenkomst samenhangende overeenkomst mocht voortvloeien.

4. Betaling, rente en kosten.

De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn in Euro’s, exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen;
EHBO-koffer.nl biedt 4 betalingsmogelijkheden: per iDEAL, per factuur en via PayPal/CreditCard. EHBO-koffer.nl heeft ten alle tijde het recht om een bestelling ‘per factuur’ te weigeren of betaling te verlangen voordat de goederen wordt verzonden.

Bij niet, niet tijdige of niet volledige betaling door de wederpartij van enige door hem verschuldigde bedragen, is zij met ingang van de vervaldatum van de betreffende factuur van rechtswege in verzuim zonder dat daarvoor enige ingebrekestelling vereist is. Vanaf dat moment is de wederpartij tevens een vertragingsrente gelijk aan de wettelijke rente plus 2% per maand, een gedeelte van een maand voor een hele maand rekenende, over het opeisbare factuurbedrag aan EHBO-koffer.nl verschuldigd te rekenen vanaf de vervaldag tot aan de dag der algehele betaling;
Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum zonder aftrek van of compensatie. Bij te late betaling kan, na 14 dagen na een herinnering per e-mail, tevens het wettelijke minimum bedrag van € 40,- administratie- en incassokosten in rekening worden gebracht zoals vermeld op www.consuwijzer.nl/thema/incassokosten.

Alle op de invordering vallende kosten – zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke – zijn voor rekening van de afnemer. De buitengerechtelijke kosten zullen worden geacht te bedragen tenminste 15% van het in te vorderen bedrag. EHBO-koffer.nl is slechts gehouden de hoogte van de gemaakte kosten te bewijzen voor zover die genoemde 15% te boven gaan.

5. Eigendomsvoorbehoud

Tot aan de algehele voldoening van de door afnemer aan EHBO-koffer.nl verschuldigde betalingen behoud EHBO-koffer.nl de eigendom van alle door haar geleverde goederen.

Afnemer zal de door hem geleverde goederen, zolang geen algehele betaling van het aan EHBO-koffer.nl toekomende heeft plaatsgevonden, niet mogen vervreemden, belenen, verpanden, verhuren of op welke wijze of op welke titel ook uit zijn macht brengen, tenzij hij als wederverkoper een bedrijf uitoefent waarbij het verkopen van het geleverde doel is.

6. Garantie en aansprakelijkheid

EHBO-koffer.nl verleent op de door haar geleverde producten de normale garantie welke door de fabrikant wordt samengesteld. garantie verleend overeenkomstig het oorspronkelijke garantiecertificaat.

EHBO-koffer.nl is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook aan de zijde van de afnemer of derden opgekomen in verband met door EHBO-koffer.nl geleverde goederen of diensten.

7. Reclames

Reclames dienen door afnemer binnen veertien dagen na aflevering c.q. na het verrichten van de desbetreffende diensten bij EHBO-koffer.nl schriftelijk te zijn ingediend.

Na het verstrijken van deze termijn wordt afnemer geacht het geleverde te hebben goedgekeurd.

8. Retourneren/Ruilen

Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 15 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.

Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Als de consument niet zorgvuldig met het product omgaat, zoals in de vorige alinea is uiteengezet, en het product is hierdoor beschadigd, dan is de consument aansprakelijk voor de waardevermindering van het product.

Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 15 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 15 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.

Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.

9. Kosten in geval van herroeping

Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Wij gebruiken voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel als u heeft gebruikt, tenzij u instemt met een andere betaalmethode. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.

10. Uitsluiting herroepingsrecht

De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals omschreven in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;

b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

d. die snel kunnen bederven of verouderen;

e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;

f. voor losse kranten en tijdschriften;

g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

h. voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:

a. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;

b. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;

c. betreffende weddenschappen en loterijen.

11. Risico

Door afnemer bij EHBO-koffer.nl bestelde goederen reizen voor risico van de afnemer tenzij anders uitdrukkelijk is overeengekomen.

12. Overmacht

Overmacht-waaronder wordt verstaan elke van de wil van EHBO-koffer.nl onafhankelijke omstandigheid, met begrip van oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, transportmoeilijkheden, stagnatie in toevoer van energie, brand en andere ernstige storingen in het bedrijf van EHBO-koffer.nl of haar leverancier, waardoor nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk wordt verhinderd – geeft EHBO-koffer.nl het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schortenvoor ten hoogste 6 maanden dan wel de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden zonder dat EHBO-koffer.nl tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn.

13. Klachtenregeling

De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.

Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

14. Geschillen

Alle geschillen tussen EHBO-koffer.nl en haar afnemers zullen, tenzij EHBO-koffer.nl anders verkiest, bij uitsluiting worden berecht door de competente rechter van de plaats van vestiging van EHBO-koffer.nl, zulks met inbegrip van de President van de arrondissementsrechtbank rechtdoende in kort geding: Nederlands recht is van toepassing.

15. Modelformulier voor herroeping

Modelformulier voor herroeping (dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)
– Aan:
[naam verkoper]
[adres verkoper]
[e-mailadres of elektronisch adres van verkoper]

– Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende de verkoop van de
volgende producten: [aanduiding product]*
herroept/herroepen*

– Besteld op*/ontvangen op* [datum ontvangst bij producten]

– [Naam consumenten(en)]

– [Adres consument(en)]

– [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.

Wat klanten over EHBO-koffer.nl zeggen:

Margriet van Dijk

snelle levering voor een goede volledige EHBO koffer met daarbij ook een nuttige ring met info hoe te handelen in EHBO situaties.

Michael Numan

Prima info op de site. Bestelling was de volgende dag al binnen en netjes verpakt. Inhoud EHBO tas is volledig en materiaal dat voorlopig nog 4 jaar aan de houdbaarheid voldoet. Zeer tevreden over de service EHBO-koffer.nl is zeker aan te raden.